[Thông báo] Chương trình đại hội toàn cầu Đà Nẵng 2020